10 Kasım 2023 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM......

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce anayasadan çıkartılamaz (6)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Devletin içine düştüğü yok olma tehlikesinin korkunç derinliğini görmekten aciz olan zavallılar, elbette ciddi ve hakiki çareyi görmemek için gözlerini yumarlar. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (1924)

 10 Ağustos 2007 Cuma 

2876 sayılı "ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU"

AKP milletvekili Prof.Dr. Zafer Üskül’ün ortaya attığı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’in fikir ve düşüncelerinin anayasadan çıkartılması ile renksiz bir aynayasa oluşturulması” fikrine Türkiye ve Türklük düşmanları pek sevindiler.
Biz biliyoruz ki, Atatürkçü düşünce cumhuriyetin temelidir. Devletin varlığı ve milletin bekasının güvencesidir. Bu düşüncenin Türk devletinin temel sistemi olan anayasadan çıkartılmasını istemek devletin temeline dinamit koymakla eşdeğerdir.

Milli değerlerimizi sahiplenmeyi ilke edinmiş ULUSALSES gazetesi olarak milli değerlerimize yapılan saldırılar karşısında Türk halkını bilgilendirmek için konuyu bilimsel bakış açısıyla incelemeye devam ediyoruz.

Anayasanın öngördüğü Atatürkçü düşünceyi uygulama alanına sokacak kurum ve kuruluşlardan en önemlisi olan Milli Güvenlik Kurulu’nun görevlerini dünkü yazımızda görmüştük. Şimdi bir adım öteye gidelim ve şu soruları soralım; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği milleti yönlendireceği Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni nereden alacaktır? Neleri alacaktır? Ne kadar alacaktır?

İşte bunların cevabını bulacak kurum ise anayasanın 134 ncü maddesinde kurulması öngörülen ve 2876 sayılı kanun ile oluşturulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezidir. Bu merkezin Atatürkçü düşüncenin ortaya çıkarılması ve uygulama alanına sokulması ile ilgili görev ve sorumlulukları kanunda açıkça belirtilmiştir.

Üniversiteler tarafından mastır ve doktora öğrencilerine hazırlattırılacak Atatürkçülük ile ilgili her türlü bilimsel araştırma sonuçları (Mastır ve Doktora Tezleri) burada toplanacak, uygulayıcı birimlerin anlayabileceği tarzda sadeleştirilecek, ve kullanıcı birimlere uygulama için gönderilecek talimatlar haline dönüştürülecektir. Bilahare kullanım için en uçtaki birimlere kadar yayımlanacaktır.

Bu kuruma oldukça ağır ve tarihi bir görev verilmiştir. Kanun koyucular görev ve sorumlulukları tespit ederken bu kurum görevlilerini elastiki bir teşkilat yapısı ile güçlendirmeyi ve yetkilendirmeyi unutmamışlardır. Bu konuda en yetkili ve koordinatör kurum olan Atatürk Araştırma Merkezi’nin yetki ve sorumlulukları hakkında fikir sahibi olabilmek için kanun ne diyor görelim;

2876 sayılı ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU:

MADDE- 2: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara'da, Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip,"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" kurulmuştur.

MADDE-4: İlkeler:

a) Milli mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürkçü Düşünceye, Atatürk ilke ve inkılâplarına, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna, kişilerin ve milletin refahına, toplumun mutluluğu inancına, milli kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak ve sahip olmak,
--------------
c) Milli dayanışma ve bütünleşmede Atatürkçü Düşünce, Atatürk ilke ve inkılâplarını, kültür, dil ve tarih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz önünde tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her türlü yabancı ve bölücü akımların bilimsel yoldan çürütülmesini esas almak,

MADDE-18: Atatürk Araştırma Merkezinin amacı:
Atatürk Araştırma Merkezinin amacı Atatürkçü Düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayımlar yapmaktır.

MADDE- 19:Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri:

a) Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürkçü Düşünceyi, Atatürk inkılâplarını aydınlatacak, değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Devlet ve toplum hayatına Atatürkçü Düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını egemen kılmak ve yaşatmak için gerekli bilimsel araştırma ve incelemeyi yapmak; elde edilen sonuçları örgün ve yaygın eğitimde kullanılır hale getirmek; ilgili kurum ve kuruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üzerinde önerilerde bulunmak, talepleri halinde gerekli desteği sağlamak,

c) Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyalden oluşan bir kitaplık kurmak,

e) Toplumun her kesiminin Atatürkçü Düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konularında, aynı görüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak açık, kesin ve temel kavramları ortaya koymak üzere; bilimsel araştırmalar yapmak, varılan sonuçları ve bu konulara kaynak teşkil eden fikri materyali ve bu amaçla başta Atatürk'ün eserleri olmak üzere Atatürkçü düşüncenin yerleşmesinde ve yayılmasında hizmeti geçmiş fikir adamlarının bu konudaki konuşma, konferans ve yazılarını toplayarak yaymak ve yayımlamak,

DEVAM EDECEKDr. Tahir Tamer Kumkale
10 Ağustos 2007 Cuma

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale