17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Psikolojik Harekat hakkında neler biliyoruz? 21. asrın en yaygın savaş metodu (11)
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Nutuk-1927)

 20 Nisan 2005 Çarşamba 

PROPAGANDA ve PROPAGANDA'YA KARŞI KOYMA:
Propaganda faaiyetinin esasını insanın psikolojik yapısının incelenerek ihtiyaç ve hassasiyetlerinin tesbiti teşkil eder. Bütünüyle bir ihtiyaçlar manzumesi durumundaki insanoğlunun yaşamı maddi ve manevi ihtiyaçlarını tatmin arayışı ile şekillenir. İhtiyaçları insanın kişiliğini ve davranışlarını geliştirir. İnsan beyni sürekli olarak ihtiyaçlarının tatmini ile ilgili planlar hazırlamakla meşguldür.
Buna göre propaganda da ilk ve en önemli husus insan ihtiyaçlarını, diğer bir anlatımla fertlerin kişisel hassasiyetlerini ortaya çıkartmaktır. İnsanların ihtiyaçlarını belirleyen çevresi insanın sosyal bir varlık olması yönüyle önem kazanmaktadır. Yaşantının devam ettiği fiziki, sosyal ve psikolojik çevre, bir taraftan insan ihtiyaçlarını belirlerken, diğer taraftan da fertleri sürekli etkisi altında bulundurarak onu yönlendirir.
Bu arada suni olarak meydana getirilen algılama hataları ile fertler genellikle koyu sempatizanı oldukları fikirleri terkederken yeniden ortaya çıkartılan belli fikir ve ideolojilerin ateşli savunucuları haline getirilirler.
Propaganda faaliyetleri insan zihinlerini doğrudan hedef olarak alırken, diğer taraftan bu hedefe varmak amacıyla seferber ettiği zihinlerden yararlanmak zorundadır. İnsan zihinlerinin diğer insanları etkilemek için gösterdiği olağanüstü çabalar propaganda alanında pek çok yeni tekniklerin doğmasında yardımcı olmuştur.
Teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak gelişen propaganda teknikleri; insanlara NASIL düşünmesi gerektiğini değil, NE düşünmesi gerektiğini kabul ettirmeye çalışır. Bu yönü ile eğitim ve propaganda faaliyetleri arasında fark vardır.
Eğitim ve öğretimde temel olan Müfredat Proğramları öğretici kadroları objektif olmaya zorlar. Bu vazgeçilemez unsurlardan biridir. Müfredat proğramları dışında milli hedef ve milli politikalar gibi özel fikir ve kanaatlerin ortaya konulması, çeşitli görüş ve doktrinlerin münazara ve münakaşasının yapılması,( bütün bunlar bilimsel iddialarla yapılsa dahi) eğitim faaliyetinin kendiliğinden ve kontrolsuz olarak propagandaya dönüşmesine yol açar ki olgu doğal karşılanmalıdır.
Ayrıca güncel konular dahi olsa çeşitli haber ve bilgilerin öğretim safhaları içerisinde topluluğa aksettirilmesi, bu grubun düşünce, davranış ve tutumlarında şahsi istekler ve inançlar istikametinde davranış değişikliği doğruracağından bu faaliyetler artık eğitim ve öğretim faaliyeti olmaktan çıkar ve tipik bir propaganda faaliyetine dönüşür.
Propagandanın hedef kitleler üzerinde etkili olabilmesi için sahip olması gereken başlıca özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

- PROPAGANDA İLGİ ÇEKMEK ZORUNDADIR:
Doğrudan insan beyinlerini hedef olarak bu beyinlerde istenilen tutum ve davranış değişikliği gerçekleştirecek propaganda bu hedef varmak için ilgi çekici olmalıdır. Eğer siz hedef kitlenin ilgi alanını doğru tesbit edemediyseniz propagandanız başarısız olur.
Futbolu sevmeyen fakat yüzmeden zevk alan kişiye sporcu kişiliğine bakarak sevkedilen Futbol ağırlıklı temaları kullanan propaganda karşı tarafın ilgi sahası dışında olduğundan boşuna bir çaba olarak kalmaya mahkumdur. Yine halk oyunları ile yetişmiş bir köy toplumuna opera aryaları ile yaklaşmanız mümkün değildir.
Çoğu zaman seçilen gerçeklerin yansıtılması işlemi olan propaganda faaliyeti hedef kitlelerin özelliklerine hitap ederek ilgisini çekeceği bilinen konular üzerine yoğun olarak teksif edilmelidir.

- PROPAGANDA DİKKAT ÇEKİCİ VE ANLAŞILIR OLMAK ZORUNDADIR:
Seçilmiş kitleleri hedef alan propaganda metinleri özellikle bu kitlelerin anlayacağı dil ve sloganlar üzerine inşa edilir. En kolay algılama ana dille olur.
Eğer hedef kitlenin kullandığı dilin inceliklerine vakıf değilseniz ve bu kitlelerin günlük hayatta sıkça kullandığı deyimleri de bilmiyorsanız ve diliniz bu kitlelerdeki vasat bir şahsın anlama kabiliyetini aşıyorsa, yani diliniz ağır ve muğlak ise propagandanın başarı şansı yoktur.

- PROPAGANDA BİR İHTİYACI ORTAYA ÇIKARMALIDIR:
Propagandanın başarısı için önemli unsurlardan biri de hedef kitlenin önemli bir htiyacını ortaya çıkarmasıdır. Kişinin şuuraltında yatan istek ve ihtiyaçları vardır. Çeşitli şekillerde meydana gelen olumsuzluklardan kişi bu ihtiyacını karşılayamayacağını bildiğinden bunu şimdilik ikinci plana atmıştır ve üzerinde durmamamaktadır.
İşte bu ihtiyaç doğru tesbit edilmiş ise ve uygulanacak propaganda bu ihtiyacı karşıyacak temaları içeriyorsa mutlaka başarılı olunacaktır. Hedef kitlelerin ihtiyaçları mevcut olmasa bile bu hususta suni ihtiyaçlar körüklenerek sonuçta bu ihtiyaçlara cevap bulacak yol ve usuller önerilir..

- PROPAGANDA BİR İHTİYACA CEVAP VERMELİDİR:
Eğer propaganda hedef kitlenin bir ihtiyacını karşılamıyorsa ilgiyi çekmeyecek ve bu yüzden doğru algılanmayacaktır. Boşuna bir gayret israfından öteye gitmeyecektir.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
20 Nisan 2005 Çarşamba

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale