08 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR VE SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM............

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi - 24
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi tatbik etmek refah ve ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir. -Gazi Mustafa Kemâl Atatürk- (1925)

 5 Şubat 2005 Cumartesi 

"Atatürkçü Düşünce Sistemi" ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin YASAL DAYANAKLARI konusu ile devam ediyorum.
Atatürkçü Düşünce'nin yayılıp yaygınlaştırılmasında görev verilen önemli Anayasal organlardan birisi de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'dur. Anayasa'nın 133 ncü Maddesi uyarınca 11 Kasım 1983 tarihinde 2954 Sayılı Yasa ile oluşturulan TRT Kurumuna; kanununun 5.b maddesi ve 9 ncu maddesi ile Atatürk İlke ve İnkilaplarını yaygınlaştırma ve kökleştirme görevi verilmiştir. Bu maddeler aynen şöyledir;

"Madde 5 - Genel yayın esasları şunlardır:
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak,
b) Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek,
....................
Madde 9 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır:
e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla;
1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesine,
2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine,
3. Milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesine,
4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına,
5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına,
Yardımcı olmak."

Bu arada 13 Nisan 1994 tarihinde kabul edilen 3984 Sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun" ile TRT dışındaki yayın kuruluşlarının da Atatürk İlkeleri ve İnkilapları doğrultusunda yayın yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. Böyle davranmayan Radyo ve Televizyonları denetlemek ve yaptırımlar uygulamak üzere, yine bu kanun ile RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU oluşturulmuştur. Bu Kanunun Atatürkçülük ile ilgili maddeleri şu şekildedir;

"MADDE 4. - (Değişik: 15/05/2002 - 4756/2) Radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî güvenliğe ve genel ahlâka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasına katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amacıyla da yayın yapılabilir.
Ayrıca kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir. Bu yayınlar , Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Bu yayınların yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın ilkeleri şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı yayın yapılmaması.
b) Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkân verilmemesi.
-----
e) Yayınların toplumun millî ve manevî değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması..."

Görüldüğü gibi kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde günümüzün en etkili aracı olan Radyo ve Televizyonlara önemli yükümlülükler getirilmiştir. Buna göre bütün yayın kuruluşlarından Anayasanın başlangıç bölümünde ve değiştirilemeyecek temel ilkeler maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak yayın yapması istenmektedir.
Düzenlemede bununla da kalınmamış, gerek devlet ve gerekse özel yayın kuruluşları bu kanun ile denetim altına alınarak "yayın hayatından men" cezası dahil pek çok cezai müeyyide getirilmiştir. Ve bunlar titizlikle uygulamaya başlamıştır...
Aslında devletimiz Atatürk ve Atatürkçü Düşünce'nin araştırılıp incelenmesi ve uygulama alanına konulması ile ilgili bütün yasal boşluklarını doldurmuş, müessseseleri kurmuş ve çalıştırmaya başlamıştır.
Aksayan hususların kanuni mevzuat noksanlıklarından değil, bu müesseselerin yönetim kadrolarında yeterli bilgi ve kültür ile donanmış kişilerin istihdam edilmemesinden kaynaklandığı değerlendirilmektir.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
5 Şubat 2005 Cumartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale