10 MAYIS 2024 CUMA

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


Atatürkçü Düşünce Sistemi - 20
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi tatbik etmek refah ve ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir. -Gazi Mustafa Kemal Atatürk- (1925)

 19 Ocak 2005 Çarşamba 

"Atatürkçü Düşünce Sistemi" ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI'nı anlatarak devam ediyorum...
Atatürkçü Düşünce'nin Türkiyenin yönetilmesinde temel kavramlar olarak yer aldığı 1982 Anayasasının dokuz maddesini açıklamış ve buna göre çıkarılan dokuz ayrı kanunu sıralamıştım. Şimdi teker teker bu kanunlarla devlet kurumlarına verilen verilen görevleri ve alınan sorumlulukları inceleyelim...
9 Kasım 1983 gün ve 2945 Sayılı MİLLİ GÜVENLİK KURULU ve MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Atatürkçü Düşünce konusundaki temel hedefleri belirlemekte, kurum ve kurluşların hareket stratejilerini tesbit edip, uygulayıcı birimlere yön vermekte, yol göstermektedir. Buna göre Milli Güvenlik Kurulu;

"MADDE 4.E : Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda ve milli ülkü ve değerler etrafında birleştirerek milli hedeflere yönlendirici gerekli tedbirleri belirler. Sayılan bu hususlara yönelmiş yurtiçi ve yurtdışı tehdide karşı koymak, bu tehdidi etkisiz kılmak için gereken strateji ve temel esaslar ile birlikte planlama ve uygulama hizmetleri konularında görüşleri, ihtiyaçları ve alınmasını lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit eder;..."

Yukarıda da belirtildiği gibi devletin en yüksek memurlarının iştirak ettiği Anayasal Kuruluşu olan Milli Güvenlik Kurulu'nun başlıca görevi; Türk milletini Atatürkçü Düşünce doğrultusunda milli hedeflere yönlendirmektir. Bu son derece önemli, zor, fakat kutsal bir görevdir. Bu görev çok detaylı planlama ile her seviyede kontrol ve koordinasyon ile üst düzeyde takibi gerekli kılmaktadır.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kanunu ve yönetmeliği ile bu görevi en üst düzeyde yerine getirecek şekilde teşkilat yapısı oluşturmuş olmasına rağmen, Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde içi boşaltılan Genel Sekreterlik bünyesinde bu işleri düzenleyen ve yürüten Toplumla İlişkiler Başkanlığı (basına yansıyan bilgiler çerçevesinde) kaldırılmıştır. Yani bugün devletin tepesinde en üst düzeyde Atatürkçü Düşünceyi yönetip yönlendirecek bir kuruluş mevcut değildir.

Şimdi bir adım öteye gidelim ve şu soruları soralım;
-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği milleti yönlendireceği Atatürkçü Düşünce Sistemini nereden alacaktır.?
- Neleri alacaktır ?
- Ne kadar alacaktır.?
İşte bunların cevabını bulacak kurum ise Anayasanın 134 ncü Maddesinde kurulması öngörülen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde oluşturulan ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ'dir.
Üniversitelerin Araştırma Enstitüleri tarafından Master ve Doktora öğrencilerine hazırlattırılacak Atatürkçülük ile ilgili her türlü bilimsel araştırma sonuçları (MASTER ve DOKTORA TEZLERİ) burada toplanacak, uygulayıcı birimlerin anlayabileceği tarzda sadeleştirilecek, ve kullanıcı birimlere uygulama için gönderilecek talimatlar haline dönüştürülecektir. Bilahare kullanım için en uçtaki birimlere kadar yayımlanacaktır.
Bilindiği gibi Anayasa ile kurulması bildirilen ATATÜRK KÜLTÜR, DİL ve TARİH YÜKSEK KURUMU 11 Ağustos 1983 gün ve 2876 Sayılı Kanun ile faaliyete başlamıştır. Merkezi Ankarada bulunan bu kurum bünyesindeki ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ'nin görev ve sorumlulukları kanunda açıkça belirtilmiştir. Bu oldukça ağır ve tarihi bir görevdir. Kanun koyucular görev ve sorumlulukları tesbit ederken görevlileri elastiki teşkilat yapısı ile güçlendirmeyi ve yetkilendirmeyi unutmamışlardır. Bunları aynen alarak bu teşkilatımın görevleri, hakkında halkımızın bilgilendirmek istiyorum....

"...... Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşu:
Madde 2 - Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara'da, Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi,Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip,"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu"kurulmuştur.
--------------
İlkeler:

Madde 4 - Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının bütün hizmet ve faaliyetlerinde Anayasa çerçevesinde uygulanacak ilkeler şunlardır:
a) Milli mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürk'çü Düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna, kişilerin ve milletin refahına, toplumun mutluluğu inancına, milli kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak ve sahip olmak,
--------------
c) Milli dayanışma ve bütünleşmede Atatürk'çü Düşünce, Atatürk ilke ve inklaplarını, kültür, dil ve tarih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz önünde tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her türlü yabancı ve bölücü akımların bilimsel yoldan çürütülmesini esas almak,
--------------
Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluşu:
Madde 17 - Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak olan,Atatürk Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Atatürk Araştırma Merkezinin amacı:

Madde 18 - Atatürk Araştırma Merkezinin amacı Atatürk'çü Düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayımlar yapmaktır.


Dr. Tahir Tamer Kumkale
19 Ocak 2005 Çarşamba

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale