29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

 
Dr. Tahir Tamer Kumkale

tamer@kumkale.net

İYİ İNSANLARI SAYGI İLE SELAMLIYOR, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM

Ana Sayfa
Başlarken
Yazı Arşivi
Yazı Arama
Kitaplarım
Hakkımda


    Kitaplarımdan seçmeler...

Amazon'da kitaplarım


MİLLET EGEMENLİĞİNİN SİMGESİ TBMM, 92 YAŞINDA
Bu yazımı Facebook'ta beğenmek veya bir arkadaşınıza göndermek (tavsiye etmek) için:

Millet varlığı ve bütünlüğünü korumak için bütün yutttaşlarının canını ve herşeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir milletin en yenilmez silahı ve korumavasıtasıdır.- Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1935)

 23 Nisan 2012 Pazartesi 

Bugün 23 Nisan 2012. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından işgâl edilmiş vatan topraklarının kurtarılarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kurulması için Ankara’da oluşturulan TBMM’nin açılışının 92 nci yıldönümünü idrak ediyoruz. TBMM, emperyalizme karşı verilen muhteşem bir milli mücadeleyi yöneterek ordularını zafere ulaştırmış ve milli egemenliği padişah egemenliliğinden kayıtsız şartsız millet egemenliğine dönüştürmüştür.

TBMM, kutsal bir meclistir. Meclisi oluşturan milletvekilleri Türk milletinin yapacağı kurtuluş mücadelesini Kur’anı Kerim okuyarak ve dualar ederek başlatmışlardır. TBMM,kuruluş gününden aldığı mavevi güçle zoru başarmış ve şehit kanıyla vatanlaştırdığı topraklarından düşmanı temizlemiştir

NUTUK'ta "TBMM Toplanıyor" kenar başlıklı ve " 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete yayınladığım tebliğ metnini, o günün duygu ve düşüncelerine ne derece uymak zorunda kalındığını gösterir bir vesika olmak bakımından aynen bilgilerinize arz etmeyi yerinde buluyorum" ibareleri ile başlayan bölümde yer alan Mustafa Kemal imzalı "TBMM Açılış Beyannamesi" 92 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dinsizlikle suçlayan gafillerin suratına çarpılacak ciddi bir belgedir.

Bu belgede söylenen hususlar aynen gerçekleştirilmiştir. Belge aynen şöyledir;

" Kolordu ve Tümen Komutanlıklarına, Refet Beyefendiye, bütün Valiliklere, müstakil Sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyetlerine, Belediye Başkanlıklarına; 21 Nisan 1920;

1. Cenâb-ı Hak'kın lütfuyla Nisanın 23 üncü Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2. Vatanın istiklâlinin, yüce hilâfet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayatî vazifeleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, Cuma gününün mübarek oluşundan istifade ve bütün muhterem mebus hazretleri ile Hacı Bayram Veli Câmi-i Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur'anın ve namazın nurlarından da feyiz alınacaktır. Namazdan sonra Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerifi alıp meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Oraya girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Cami-i Şerif'ten itibaren toplantı binasına kadar, kolordu komutanlığınca askeri birliklere özel merasim düzeni aldırılacaktır.

3. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için, bugünden itibaren vilayet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde hatim indirilmesine ve Buhar-i Şerif okunmasına başlanacak ve Hatim-i Şerif'in son kısımları uğur getirmesi için Cuma günü namazdan sonra toplantı binası önünde tamamlanacaktır.

4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde ayni şekilde bugünden itibaren Hatim-i Şerifler indirilmesine ve Buhar-i Şerif okunmasına başlanarak, Cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek, hutbe arasında halifemiz padişahımız efendimiz hazretlerinin mübarek namları zikredilirken padişah efendimizin yüce varlıklarının ve şanlı memleketleriyle bütün kullarının biran önce selâmet ve saadete kavuşmaları duası ayrıca okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce hilâfet ve saltanat makamının ve bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Milli Mücadelenin büyüklüğü ve kutsallığı ve milletin her ferdinin kendi temsilcilerinden kurulmuş olan bu Büyük Millet Meclisi'nin göstereceği vatan vazifelerini yapmaya mecbur olduğu hakkında vaazlar verilecektir.
Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasimin yapılmasından ve camilerden çıktıktan sonra, Osmanlı vilayetlerinin her tarafından hükümet binasına gelinerek meclisin açılmasından dolayı resmî tebriklerde bulunulacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-î Şerif okunacaktır.

5. Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa gönderilmesi için her vasıtaya başvurulacak ve süratle en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün teşkilât ve müesseselerine ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca bütün levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde basılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.

6. Cenâb-ı Hak'tan başarılar niyaz olunur..
Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal"

Bu beyanname içeriğinde bulunduğu şekliyle aynen halka iletilmiştir.. Yerinde ve o zamanki Türk halkının taşıdığı ruh hali dikkate alınarak titizlikle kaleme alınan bu direktif bütün yurtta aynen uygulanmıştır. Milli mücadeleyi yapan ve Cumhuriyeti kuran bu meclis açılışındaki kutsallığı aynen muhafaza ederek çok başarılı işlere imza atmıştır.

Beyanname halk tarafından coşku ile karşılanırken Gazi’nin en yakın silah arkadaşları tarafından dahi ciddi olarak tenkit edilmiştir. Bunlardan biri de Milli mücadelenin efsane isimlerinden Kazım Karabekir Paşadır. Karabekir Paşa İstiklâl Harbimiz isimli kitabında;

" Tarihimizde bu kadar koyu taassupla Merasim-i Diniye ile hiçbir meclis açılmamıştır. Ne olursa olsun Salâbet ile Taassubu Meclis-i Millî'nin başlangıcı gününden ayırmak daha ihtiyatlı olurdu" şeklindeki ifadeleri ile fikrini ortaya koymuştur.

Burada Gazi, kamuoyunun arzu ettiğini, yani psikolojik harekâtın tam anlamıyla gereğini en güzel şekilde dile getirmiştir. Çünkü dağılmış ve kafaları karmakarış olan milletimiz ancak bu şekilde bir araya toplanabilirdi. Halkın hâlâ kutsal lider olarak gördüğü padişahın sahip olduğu "Halifelik makamının ve İslam dininin" birleştirici yapısından en uygun ve etkili şekilde kullanıldığı görülmektedir..

23 Nisan 1920'de TBMM'nin gündemindeki en önemli ve öncelikli konu, düşmanı memleketten kovacak silahlı kuvvetlerin kurulması değildi. Yapılacak iş; şimdiye kadar yapılanları, yapılacakları, gayretlerinin sebep ve neticelerini halka duyurmak, halkımızla birlikte dış kamuoyunu planlı, programlı ve profesyonelce bilgiye doyurmaktı.
24 Nisan 1920 Cumartesi günü toplanan TBMM gizli oturumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, memleketin içinde bulunduğu durum hakkında milletvekillerini aydınlatmak için söz alır. Durumu uzun uzun izah eder ve sözü Türk halkı üzerinde etkili olan psikolojik baskıya, yani propagandaya getirir. Burada; " Kendisinin şahsında odaklanan TBMM'ni ve milleti küçük düşüren menfi propagandaların İngilizler tarafından nasıl uygulandığını ve halkın nasıl kandırıldığını" misalleri ile anlatır.
Gazi konuşmasında; "bu propagandalara dikkat edilmesi gerektiğini, bu menfi tutum ve davranışlara inanılmamasını, birlik ve beraberlik içinde olunduğu takdirde her sorunun çözümlenebileceğini, memleketin yükselmesinden başka bir arzusunun bulunmadığını, millete istiklâl temin edileceği güne kadar bir fert olarak bütün mevcudiyeti çalışmaya mukaddesatı namına söz verdiğini" vurgular.. (1)

Görüldüğü TBMM'nin ilk gününde konu propagandadır.. 25 Nisan 1920'de Celalettin Arif Bey başkanlığında toplanan Altıncı Oturumda Hamdullah Suphi Bey tarafından "Meclisin Memlekete İlk Beyannamesi" okunur ve kabul edilir. Aşağıda yer verdiğim bu beyanname 25-28 Nisan tarihlerinde Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde TMMM Başkanı Mustafa Kemal imzası ile yayımlanarak millete ulaşır..(2)

“MECLİSİN MEMLEKETE İLK BEYANNAMESİ..
Anadolu'nun her köşesinden gelen vekillerimizin teşkil ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi, olanı biteni dinleyip anladıktan sonra millete hakikati söylemeye lüzum gördü.
İngilizler tarafından satın alınan ve milleti birbirine düşürmek maksadını güden bazı hainler sizi aldatmak için türlü türlü yalanlar söylüyorlar. İzmir vilayetinin, Antalya'nın, Adana'nın, Antep'in, Maraş ve Urfa havalisinin düşmanlar tarafından işgali üzerine silahına sarılan millettaş ve dindaşlarınızı yine size mahvettirmek için padişah ve halifeye isyan sözünü ortaya atıyorlar..
Millet Meclisi; halife ve padişahımızı düşman tazyikinden kurtarmak, Anadolu'nun şunun bunun elinde parça parça kalmasına mani olmak, payitahtımızı( Başkentimizi ) Anavatan'a bağlamak için çalışıyor.
Biz vekilleriniz, Cenab-ı Hâk ve Resûl-ü Ekremi namına yemin ederiz ki "Padişah ve halifeye isyan" sözü bir yalandan ibarettir ve bundan maksat vatanı müdafaa eden kuvvetleri aldatılan Müslümanların elleri ile mahvetmek ve memleketi sahipsiz ve müdafaasız bırakarak kolayca elde etmektir.
Hint'in ve Mısır'ın başına gelen halden mübarek vatanımızı kurtarmak için İngiliz casuslarının sizi aldatmak üzere uydurdukları yalanlara inanmayın!
İzmir'ini, Adana'sını Urfa ve Maraş'ını velhasıl vatanın düşman istilasına uğramış kısımlarını müdafaa edenleri, din ve milletlerinin şerefi için kan döken kardeşlerinizi arkadan size vurdurmak isteyen alçakları dinlemeyin ve onları Millet Meclisinin kararı üzerine cezalandıracak olan kardeşlerinize yardım edin. Ta ki, din son yurdunu kaybetmesin. Ta ki, milletimiz köle olmasın..
Biz birlikte oldukça düşman üzerimize gelmeyeceğini resmen ilan etti. Onun candan özlediği aramızdaki nifak ve şekâktır. (Mutsuzluk, bahtı karalık) Allah'ın laneti düşmana yardım eden hainlerin üzerine olsun ve tevfiki, halife ve padişahımızı, millet ve vatanımızı kurtarmak için çalışanların üzerinden eksik olmasın..
Büyük Millet Meclisi Emriyle
Reis Mustafa Kemal "

Bu beyannameden de görüldüğü gibi; "Halkımızın dış düşmanlarımız ve bunların satın aldığı hain işbirlikçileri tarafından nasıl kandırılıp aldatıldığı" açıklanarak halka gerçeklerin bundan sonra kendi temsilcilerinin görev yaptığı Büyük Millet Meclisinden duyurulacağı, bunun dışındaki haberlere inanılmaması gerektiği vurgulanmıştır. İlk Beyannamenin halk üzerindeki de etkileri çok olumlu olmuştur.

Türk milletinin 23 Nisan Milli Egemenlik ve kutlu olsun...
-----------------------
(1) TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.1, TBMM Basımevi, Ankara, 1980, s.10
(2) Muzaffer Taşyürek, Lozan Hayır Diyenler, İhtar yayınları, İstanbul 1995, S.37
Dr. Tahir Tamer Kumkale
23 Nisan 2012 Pazartesi

 
BİLDİRİ-YORUM
2000-2012 | Dr. Tahir Tamer Kumkale